• کتاب چکیده دنفورث

    کتاب ترجمه و تخلیص دنفورث که کتاب مرجع دانشجویان پزشکی بوده و در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا و کانادا هم برای گروه پزشکی کتاب برتر در زمینه زنان است. این کتاب درسال 1382 با کمک انتشارات ارجمند به چاپ رسید.

  • ترجمه کتاب نواک (Berek&Novak ) زنان سال 2012

  • کتاب سوالات جمع آوری شده امتحانات ارتقاء وبورد تخصصی زنان با پاسخ تشریحی از چهارکتاب مرجع زنان درایران ،که به چاپ مجدد هم رسیده است.این کتاب برای کلیه رزیدنتهای زنان کشور کتاب معروف ونام آشنایی محسوب می شود.درسال1384 کتاب باکمک انتشارات تیمورزاده برای اولین بار به چاپ رسید.

  • کتاب نکات بالینی درلاپاروسکوپی زنان که حاوی دستورالعمل بالینی کامل ازابتدا تا انتها جهت استفاده متخصصین زنان برای انجام یک عمل جراحی لاپاروسکوپی منطبق با اصول علمی وبالینی تالیف شده است.تجارب بالینی مفید فراوانی دربخشهای مختلف کتاب گنجانده شده است؛که بسیاری از آنها حاصل کار چندین ساله اساتید بنام کشور دراین عرصه می باشد.کتاب در سال 1389 توسط نشرعلوم پزشکی(بشری سابق ) به چاپ رسید.